window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TK5J4XRTTP');

Personuppgiftsbehandling VBF

Information om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Västkustens Båtförbund (VBF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Båtföreningar anslutna till VBF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Medlemskapet i VBF är frivilligt för er båtförening och det är även lämnandet av dina personuppgifter men VBF behöver vissa personuppgifter om dig för att din båtförening ska kunna vara medlem.

Som medlem i en förening ansluten till VBF kommer dina personuppgifter via din båtförening att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som VBF behandlar om dig är namn, e-postadress, medlemsförening och aktuellt medlemsår.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i en förening ansluten till VBF är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att VBF har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för VBF att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i VBF :s IT-system SBU-Bas. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som VBF samarbetar med för nödvändig behandling för VBF:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut nödvändiga uppgifter till bidde AB för hantering av digitala medlemskort.  Eftersom din båtförening är medlem i VBF som i sin tur är medlem i Svenska Båtunionen (SBU) har medlemmarna också tillgång till SBU:s medlemstidning Båtliv. Adressuppgifterna erhåller SBU från er båtförening genom er båtförenings arbete och datahållning i SBU:s datasystem. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar er båtförening säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
VBF behandlar dina personuppgifter så länge din förening är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. VBF kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skall skickas signerat, per brev till din båtförening. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till er båtförening för frågor och begäranden kring personuppgiftsbehandling.

Genom din förenings fortsatta medlemskap och godkännande av VBF:s medlemsvillkor bekräftar din förening att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.